Pazartesi, 28 Ekim 2013 10:23

GENEL KURUL SEÇİM YÖNETMELİĞİ...

Öğeyi Oyla
(0 oy)

KÜLTÜR SANAT SEN
GENEL KURUL SEÇİM YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- AMAÇ:
Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen) Merkez, Şube, Genel Kurul toplantısı öncesinde, sırasında ve sonrasında uyulacak esas ve usuller ile, İl Temsilcilik Yönetim Kurulu ve delege usulünün uygulandığı Şube Genel Kurullarını oluşturacak delegelerin, Şube Genel Kurulunda Şube Organlarının ve Sendika Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin; Sendikanın Genel Kurulunda Sendika Organlarının ve Üst Kurul delegelerinin; 4688 sayılı yasa, sendika ana tüzük ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22.Kasım 2001 gün ve 14699 sayılı yazısı (yönetmeliği) hükümlerinden yararlanılarak belirlemektir.
Madde 2- KAPSAM:
Bu yönetmelik;
a) Merkez, Şube Genel Kurullarının toplanması,
b) Merkez, Şube Genel Kurul Delegelerinin seçimi,
c) Merkez, Şube organlarında görev alacakların seçilmesi ile
d) Genel Kurulda, Üst Kurul Delegelerinin seçilmesi ile ilgili esasları düzenler.
Madde 3- YÖNETMELİK HÜKMÜ:
Bu Yönetmelik sendika Ana Tüzüğü eki olup; Yönetmelik hükümleri yürürlükte bulunduğu süre içerisinde olası yapılacak yasal düzenlemelere aykırı düşmesi halinde, Yönetmelikte değişiklik yapmaya Sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 4- TANIMLAR:
Bu Yönetmelikte;
1- Kültür Sanat Ve Turizm Emekçileri Sendikası; SENDİKA,
2- Sendikaya bağlı şubeler; ŞUBE,
3- Şubeye bağlı İl Temsilcilikleri; İL TEMSİLCİLİĞİ,
4- Sendikanın Genel Kurul dışındaki zorunlu organları; Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları; SENDİKA ORGANI,
5- Şubelerin Genel Kurul dışındaki zorunlu organları; Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları; ŞUBE ORGANI,
6- Şubelerin ve bağlı İl Temsilciliklerinin faaliyet alanına giren işyerlerinin tümü; ŞUBE SEÇİM ÇEVRESİ,
7- Şubelerin seçim çevresi içindeki delegeler seçimlerinin yapılacağı işyerleri; SEÇİM BİRİMİ,
8- Şube Genel Kurullarını oluşturacak olan delegeler; ŞUBE DELEGESİ,
9- Sendika Genel Kurulunu oluşturacak delegeler; MERKEZ GENEL KURULU DELEGESİ,
10- Üyesi bulunduğumuz Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Genel Kuruluna, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası adına katılacak delegeler, ÜST KURUL DELEGESİ, olarak ifade edilir.
Madde 5- SEÇİMLERDE UYULACAK KURALLAR:
a) Genel Kurullarda zorunlu organlara yapılacak üye ve üst kurul delege seçimleri yargı gözetimi altındadır.
b) Serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm, esasına göre yapılır.
c) Şube Genel Kuruluna katılacak delegeler yargı gözetimi aranmaksızın üyeler tarafından serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve Sendika Tüzüğü ile Eki olan bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Madde 6- SEÇİMLERDE SANDIK KURULUNUN ALDIĞI ÖNLEMLERE UYMA ZORUNLULUĞU:
Sendika ve Şube Genel Kurullarında yapılan seçimlerin belli bir disiplin içerisinde yapılabilmesi amacıyla Seçim Kurulu Hakimi ve Sandık Kurulunun aldığı önlemlere uyulur.
Madde 7- OY KULLANMA:
Seçime katılacak üye ve delegeleri belirten ve kesinleşmiş bulunan listede adı yazılı olmayan oy kullanamaz. Oy, oy verenin kimliğini belirten bir belgeyi ispat ederek kullanılır.
Madde 8- OY PUSULASI:
Oy, oy verme sırasında Seçim Kurulu veya Divanca mühürlenmiş listelerdeki adayların isimlerinin karşıları işaretlenmesi suretiyle kullanılır.
Madde 9- OYLARIN EŞİTLİĞİ:
Eşit oy alan adaylardan biri kura ile belirlenir. Sandık kurulu veya Divan tarafından Tutanağa ilave edilir.
Madde 10- DELEGELİK SÜRESİ:
a) Delege sıfatı müteakip Olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimlerine kadar devam eder.
b) Bir olağan Genel Kurulu oluşturmak üzere seçilecek delegeler müteakip Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içerisinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurullara delege olarak katılırlar.
c) Sendika üyeliğinden çekilme veya çıkarılma (Kesinleşmiş olmak şartıyla) delegelik sıfatını sona erdirir.
d) Herhangi bir nedenle bir şubenin olağanüstü Genel Kurula gitmesi halinde o şubenin Olağan Genel Kuruluna delege olarak katılmış olan (Şubesi değişmiş olsa bile) eski şubesindeki delegeliği devam eder.
e) Emekli olan delegelerin bir sonraki genel kurula kadar delegelikleri devam eder.
Madde 11- SEÇİME KATILACAK ÜYE VEYA DELEGE LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI:
Seçim yapılacak Genel Kurula katılacak olan üye ve delegelerin listeleri ve faaliyet raporu Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden hazırlamak zorundadır.
Madde 12- LİSTELERİN ONAYI VE İLANI:
a) 11. Maddede belirtilen listeler, seçimin yapılacağı günden en az 15 gün önceden Genel Kurul Toplantısının Gündemi, yeri, saati ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, saati bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. ( EK-1)
b) Seçim Kurulu Başkanı ilgili kayıt ve belgeleri inceleyerek, varsa noksanlıkları tamamlatarak seçime katılacak üye ve delege listelerini onaylar.
c) Onaylanan listeler ve toplantıya ilişkin diğer hususları Genel Kurul tarihinden 7 gün önceden sendika veya ilgili şube binasında ilan edilir. İlan süresi 3 gündür.
d) Seçim tarihinden en az 15 gün önceden Genel Kurul Gündemi, seçimin yapılacağı yer, tarih ve saat; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeri, tarihi, saati belirtilmek üzere, ulusal veya yerel günlük bir gazetede ilan olunur. İkinci toplantı ile birinci toplantı arasındaki süre 15 günden fazla olamaz.(EK-2)
Madde 13- İL VE İLÇE MÜLKİ AMİRLERİNE BİLDİRİMDE BULUNMA:
Gazete ilanı, hazerun listesi ve toplantı yapılan yer kiralanmış ise yerin kiralandığına dair bir belge veya sözleşme eklenerek o yerin en yüksek mülki amirine; illerde valiye, ilçelerde ise kaymakama başvuru yapılır. Başvuru seçimin yapılacağı tarihten en az 15 gün önce yapılır.(EK-3)
Madde 14- LİSTEYE İTİRAZ:
12. Madde de belirtilen listeye ilan süresi içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır ve listelerde düzeltme yapılacak ise bu düzeltme yapılarak Seçim Kurulu Başkanlığına onaylatılır. Onaylanan bu listeler kesinleşir.

Madde 15- ADAYLARIN TESPİTİ:
a) Genel Kurulda yapılacak zorunlu organlara ve üst kurul seçimlerine aday olacaklar, tek tek ya da liste halinde hangi organa aday olmak istediklerini bir dilekçe ile Genel Kurul Divan Başkanlığına bildirir.
b) Divan başkanlığı adaylık başvurularını organlara göre ayırarak, gerekli düzenlemeyi yapar, mühürlemek üzere seçim kuruluna verir.
c) Genel Kurulda görevli Seçim Kurulu yoksa kendisi mühürleyerek bu listeleri Genel Kurul mahallinde tüm delegelerin görebileceği şekilde ilan eder.
Madde 16- SEÇİM SANDIK KURULU:
12. Maddede belirtilen o yer seçim kurulu başkanı olan Hakim tarafından bir sandık kurulu oluşturulur. Seçim sandık kurulu seçimleri yasa ve sendika ana tüzüğü hükümleri içerisinde yürütür. Sandık kurulu seçim ve tasnif işlemleri bitene kadar görevine devam eder.
Madde 17- GENEL KURUL TOPLANTISININ BAŞLAMASI VE ERTELENMESİ:
a) Madde 14'de belirtilen kesinleşmiş listede yer alan üye veya delegelerin salt çoğunluğunun hazır bulunduğu yapılacak yoklama sonucunda anlaşılırsa, Genel Kurul çalışmaları başlatılır.
b) Çoğunluk bulunmaması halinde toplantı ertelenir. İkici toplantı 15 günden fazla ertelenemez. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz, ancak toplantıda yeter sayı Genel Kurula katılacak üye veya delegenin 1/3'ünden az olamaz.
Madde 18- SEÇİM SONUÇLARI:
a) Seçimler bittikten sonra sonuçları tutanağa yazılarak sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.
b) İmzalanan bu tutanağın bir örneği seçim mahallinde ilan edilir.
c) Kullanılan oylar ile tutanağın diğer örneği seçim kuruluna verilir.
Madde 19- SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ:
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içerisinde seçim sonuçlarına itiraz yapılabilir. Yapılacak itirazlara o yer seçim kurulu başkanlığınca verilen yanıt kesindir. Ona göre işlem yapılır.
Madde 20- ŞUBE GENEL KURULUNDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:
Genel Kurulun yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde;
a) Şubenin bulunduğu İlin Valiliğine bir yazı yazılır. (EK: 4) Bu yazı ekinde; 5'er nüsha olmak üzere Şube Zorunlu Organlarına seçilenlerin sendika görevlerini gösterir bir liste, Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgah Belgesi, Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıka Kayıt Belgesi gönderilir.
b) Seçim sonuçları sendika binasında ilan edilir. Zorunlu Organlara (Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ) seçilenlerin sendika görevleri belirtilmek kaydıyla, Şubelere, basına ve kamuoyuna duyurulur.
ŞUBE GENEL KURULUNDAN ÖNCE DÜZENLENMESİ GEREKEN DEFTERLER
1- Genel Kurul Karar Defteri (Şube), (Genel Kurulda Divan tarafından Divan Tutanakları yazılacaktır.
2- Yönetim Kurulu Karar Defteri (Şube)
3- Denetleme Kurulu Karar Defteri (Şube)
4- Disiplin Kurulu Karar Defteri (Şube)
5- Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri (Şube)
6- Zimmet Defteri (şube) elden verilen evraklarda kullanılacak.
7- İşletme Defteri (Şube-notere gerek yok)
Defterler noter tasdikli olacaktır (sendikalar, vergiden muaf olduklarını notere bildirirlerse düşük ücret ödenmektedir.) Defterleri bitmeyenler bitene kadar kullanabilir Yeni göreve başlayan Şube Yöneticileri adı geçen defterleri yasaya uygun bir biçimde kullanacaklardır.

II. KISIM
ŞUBELERDE SEÇİM ESASLARI
I. BÖLÜM
ŞUBE DELEGE SEÇİMLERİ
Madde 21-DELEGE SAYISI:
Şube Olağan Genel Kurulunu oluşturmak üzere o şubenin seçim çevresi içinde oluşacak seçim birimlerinde sayısı sendika ana tüzüğü 19.(A) maddesinde belirtilen sayıda delege seçilir.
a) Şube Seçim çevresindeki üye sayısı 400–1000 arasında ise Şube Genel Kurulu 125 delege ile toplanır. Delege hesaplaması; 125–10 (Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri) =115, Üye sayısı: 115= Anahtar sayı
b) Şube Seçim çevresindeki üye sayısı 1001 veya daha fazla ise Şube Genel Kurulu; 250 delege ile toplanır. Delege hesaplaması 250–10(Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri)= 240, Üye sayısı: 240=Anahtar sayı
c-)Bölge şubelerin şube delege sayılarının iller ve işyeri dağılımları genel merkez tarafından üye sayıları oranında belirlenerek bölge şubelere gönderilir.

Madde 22- SEÇİM ZAMANI:
Şube delege seçim zamanı o şubenin olağan Genel Kurulu için belirlenen tarihten bir ay önce sonuçlanacak şekilde düzenlenir.
Madde 23-SEÇİM BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ:
a-) Her işyeri bir seçim birimidir. Ancak işyerindeki üye sayısı anahtar sayının altında ise birden fazla işyerleri birleştirilerek şube delege seçimi yapılır. Birleştirmede mekanların yakınlığı öncelikle dikkate alınır. Birleştirmeden sonra ilin şube delege sayısında eksiklik olduğu takdirde, artık sayısı en fazla olandan başlayarak kalan delege dağıtılır.
b-) Üye seçme ve seçilme hakkını fiilen çalıştığı il/işyerinde kullanır.
Madde 24- SEÇİME KATILACAK ÜYE LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI:
Seçime katılacak üye listeleri seçim birimlerine göre ayrı ayrı düzenlenir. Bu listede üyelerin açık kimlikleri yazılır.
Madde 25-LİSTELERİN İLANI:
a) 24.Madde de belirtilen listeler, seçim birimlerine hangi işyerlerinin dahil olduğu, seçimlerin hangi tarihler arasında yapılacağı, yer ve gün ile oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri belirtilmek suretiyle, toplantı tarihinden 7 gün önce şube binasında asılmak suretiyle ilan edilir.
b) Oy kullanma süresi, oy kullanacak üye sayısı dikkate alınarak tespit ve ilan edilir. Ancak bu süre üç saatten az olamaz.
c) Bu ilan ayrıca her seçim biriminde ve bu birimlere dahil işyerlerinde ayrı ayrı yapılır.
d) İlan süresi üç gündür. Yapılan bu ilan Şube Yönetimleri veya işyeri Temsilciliğince tutanak tutularak tespit edilir.
Madde 26-LİSTEYE İTİRAZ:
a) 24. Madde de isimleri bulunmayan üyeler buna ilan süresi içinde itiraz edebilirler.
b) İtirazlar Şube Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.
c) Yapılan itirazlar Şube Başkanlığınca incelenir ve en geç iki gün içinde sonuçlandırılır.
d) İtirazın haklı görülmesi halinde, itirazı yapan üyenin ismi listeye ilave edilir.
e) Haklı görülmez ise, durum itirazı yapan üyeye yazılı olarak bildirilir. Bu durum aynı gün içerisinde Sendika Genel Merkezine de bildirilir. Üye bu sonuca itiraz hakkını Genel Merkeze yapabilir. Genel Merkez Yönetimi, yapılan bu itirazı aynı gün görüşüp karara bağlar, bu karar kesindir.

Madde 27-DELEGE ADAYLARININ TESPİTİ:
a) Üyeler çalıştıkları işyerlerini kapsayan seçim birimlerinde aday olabilirler.
b) Aday olmak isteyen üyeler, delege seçimi gününden birgün önceye kadar delege adayı olduğunu bağlı bulunduğu şubeye veya işyeri temsilciliğine ya da aynı gün sandık kuruluna tek tek veya toplu olarak yazılı başvuruda bulunur.
c) Aday listeleri başvuru sırasına göre Şube Yönetimi veya İşyeri Temsilciliğince veya Divan Başkanlığınca düzenlenir.
Madde 28- SEÇİM SANDIK KURULU:
a) Şube Yönetimi veya İşyeri Temsilciliğince; delege seçimi işlemlerini yönetmelik esaslarınca yerine getirilmesi için seçimleri yönetmek ve oyların tasnifi ile görevli olmak üzere her seçim biriminde; bir Başkan ve iki üyeden oluşan Seçim Sandık Kurulu oluşturulur.
Madde 29-OY KULLANMA:
a) Kesinleşmiş olan listede adı yazılı olanlar oy kullanabilirler. Oylar, sandık kurulunca oy verenin kimliğinin tespiti ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
c) Üyeler, adayları belirleyen oy pusulalarındaki aday isimlerinin karşısına, o seçim biriminde seçilecek delege sayısı kadarını işaretlemek suretiyle seçme haklarını kullanırlar.
Madde 30-SEÇİM SONUÇLARININ TESPİTİ, SAYIM, DÖKÜM VE DUYURU İŞLEMLERİ:
a) Oy kullanma işlemi tamamlandığında, sandık kurullarınca oylar açık sayım ve döküm esasına göre tasnif edilir. Oyların sayımında en fazla oy almış üyelerden o seçim biriminden seçilmesi gereken delege sayısı kadar üye seçilmiş sayılır.
c) Eşit oy alanlardan birinin tercihi gerektiği durumda, eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
d) Seçim sonuçları sandık kurulunca bir tutanakla tespit edilip, bir örneği seçim biriminde ilan edilir.
e) Kullanılan oylar ve diğer belgeler aynı gün, Şube Başkanlığına bir tutanakla teslim edilir.
Madde 31- SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ:
a) Delege seçimlerine katılan veya üyelerce; seçim tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde, seçimin serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esaslarına uymadığı gerekçesiyle ve somut olay belirtilmek ve iddialarını ispata yarayan her türlü belgeyi eklemek suretiyle, Şube Başkanlığına verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.
b) Şube Başkanlığı, itiraz dilekçesini alınmasını müteakip en kısa süre içinde, tüm seçim belgelerini ve itiraz dilekçelerini Sendika Genel Merkezine iletir.
c) Genel Merkez Yönetim Kurulunca gerektiğinde itiraz eden üyeler, Sandık ve Tasnif Kurulu üyeleri de dinlenerek ve Şubeden gönderilen evrak, seçim pusulası ve zarfları incelenerek itirazın kabulü veya reddi yolunda kesin karar verilir.
d) İtirazın kabulü halinde, itiraza konu seçim birimindeki delege seçimi iptal olunur. O seçim birimine ait, evvelce ilan edilen delege seçimine katılmaya hak kazanan sendika üyeleri listesi değiştirilmeksizin delege seçiminin belirlenecek en yakın tarihte yapılması kararlaştırılır ve bu doğrultuda işlem yapılması için ilgili şube Başkanlığına talimat verilir.
e) Şube Yönetim Kurulu, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı karar ve talimata uygun olarak gerekli kararları almak ve uygulamak zorundadır.
f) Seçim sonuçları itiraz süresi sonunda kesinleşir.
Madde 32- SEÇİM SONUÇLARININ GENEL MERKEZE BİLDİRİLMESİ:
a) Kesinleşen seçim sonuçları şube başkanlıklarınca üç iş günü içerisinde Sendikaya bildirilir.
b) Bunlara ilişkin belgeler şubeler tarafından muhafaza edilir.
c) Seçilen Delegeler sıra no, adı-soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, çalıştığı birim ve imza yeri şeklinde sağdan sola doğru ve sıra numarasına göre hazerun listesi hazırlanır.
II. BÖLÜM
Madde 33- ŞUBE ORGANLARININ VE MERKEZ DELEGELERİNİN SEÇİMİ:
a) Şube Genel Kurulunda, şube zorunlu organları olan Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu, Şube Disiplin Kurulu üye seçimleri yapılır. Ayrıca aynı şube genel kurulunda bölge şubeye düşen sayıda merkez delegesi de seçilir.
b) Aday olanların listeleri; ayrı listeler veya çarşaf liste ya da birleşik oy pusulası şeklinde birlikte düzenlenebilir.
c) Listelerde asil ve yedek üyeler ayrı ayrı gösterilir. Yönetim, disiplin ve denetleme asil sayısı kadar yedek üye seçimi de yapılır.
Madde 34- MAL BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLER:
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri seçildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde verecekleri yazılı mal bildirimi ile kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını beyan eden belgeleri genel merkeze gönderir. Beyanlar, Merkez Denetleme Kurulunca muhafaza edilir.

Madde 35- ŞUBELER VE SEÇİM ÇEVRELERİ
Şube Adı Şb.No Bağlı İller
1 ANKARA Ağrı, Ardahan, Amasya, Artvin, Ankara, Bartın, Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat, Zonguldak,
2 İSTANBUL Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
3 İZMİR Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
4 MERSİN Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli, Şırnak, Van
5 KONYA Afyon, Aksaray, Antalya, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat


IV. BÖLÜM

SENDİKA SEÇİM ESASLARI
Madde 36- SENDİKA ZORUNLU ORGANLARININ SEÇİMİ:
a) Sendika merkez genel kurulunda zorunlu organlar olan Sendika Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile konfederasyon delegeleri seçilir.
b) Aday olanların listeleri bütün organlar için birlikte düzenlenir.
c) Listelerde asıl ve yedek üye adayları ayrı gösterilir.
Madde 37- YÜRÜRLÜK YETKİSİ:
Bu Yönetmeliği Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Merkez Yönetim Kurulu yürütür.
Madde 44- YÜRÜRLÜK TARİHİ:
Bu Yönetmelik 29.11.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer

Okunma 9096 defa