Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri arasında gerçekleştirilen 2016/2. Dönem 'Kurum İdari Kurulu' toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

KİK Tutanağı ekli dosyadadır

Kategori HUKUK / MEVZUAT

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri arasında gerçekleştirilen 2016/2. Dönem 'Kurum İdari Kurulu' toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

KİK Tutanağı ekli dosyadadır.

Kategori HUKUK / MEVZUAT

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği Kurum İdari Kurul görüşmeleri için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü toplantı salonunda 16.05.2016 tarihinde toplanılırmış.

 

Daha önce belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda görüşülmeye geçilmiştir.

 A)    ÇALIŞANLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARI:

1) 18.08.2015 tarihli ve 200 sayılı Genel Müdürlük Teknik Kurulunda alınan karar gereğince, Ankara DOB Müdürlüğünde Orkestra Şef Yardımcısı, Kordöbale Şef Yardımcısı, Dekoratör ve Kostüm Kreatörü, İstanbul DOB Müdürlüğünde Kostüm Kreatörü, İzmir DOB Müdürlüğünde Teknik Müdür, Dramaturg, Başışık Uzmanı ve Başperukacı, Mersin DOB Müdürlüğünde Solist Sanatçı, Koro Şef Yardımcısı, Dekoratör ve Başperukacı, Antalya DOB Müdürlüğünde Rejisör Yardımcısı, Orkestra Şef Yardımcısı, Koreograf, Kordöbale Şef Yardımcısı, Bale Öğretmeni, Kostüm Kreatörü ve Başperukacı, Samsun DOB Müdürlüğünde Solist Sanatçı, Kordöbale Şefi, Bale Öğretmeni, Dekoratör, Başperukacı ve Başrealizatör kadroları için kurum içi unvan ve pozisyon değişikliği sınavı açılmasına, sınav tarihinin Genel Müdürlükçe belirlenmesine karar verildiğinden sınavların gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 

-Yönetmelik değişikliğinden sonra sınav yapılacaktır.

 2) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile (Görevde Yüksel Sınavı açılacak unvanlar: Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Şef, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Şoför, Sekreter, Gişe Memuru; Unvan Değişikliği Sınavı açılacak unvanlar: Tekniker, Grafiker, İstatistikçi, Teknisyen) Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra Genel Müdürlük ve tüm İl Müdürlüklerinde uygun boş kadrolara geçiş için sınav açılması konusunda karar verilerek, sınavı yapacak kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapıldığı, sınavı yapacak kurumun programı doğrultusunda sınavların Kasım ayında yapılmasının planlandığı;

 

B)    HUKUKSAL KONULAR:

 

1)      Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinin doğum iznine ilişkin 63. maddesinin, 657 sayılı yasada yapılan değişiklik de dikkate alınarak buna uygun şekilde değiştirilmesi için çalışma yapılması,

 

2)      Çalışma mekanlarına kurumun güvenliği için yerleştirilen kameraların konacağı yerlerin sendika tarafından verilen Danıştay Onuncu Dairesince verilen 8/6/2016 tarih ve E:2014/203, K:2015/2775 sayılı kararına uygun olarak yapılmasına, karar örneğinin İl Müdürlüklerine gönderilmesine,

 

C)    ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ORTAMLARI:

         1)     Bir önceki toplantıda alınan karar gereğince Müdürlüklerce tüketilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan firmalardan alınmasına.

 

-Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış firmalardan alınmıştır.

2)     Ankara ve İzmir DOB Müdürlüklerinde 2016-2017 sanat sezonunda bir sonraki dönemde de diğer İl Müdürlüklerinde ışık-dekor sistemine geçileceğinden dekorlarda hafif malzeme kullanılması sorunu ortadan kalkacaktır.

 

-İzmir DOB Müdürlüğünde ışık-dekor sistemine geçilmiş olup diğer 5 Müdürlükte de 2016-2017 sanat sezonunda ışık-dekor sistemine geçilecektir.

       3)     İstanbul Üsküdar Tekel Binasında Bale Bölümünün havalandırma ve ısınma sorununun çözümlenmesi için teknik raporun Müdürlük tarafından İVEDİLİKLE hazırlanması.

       4)     Samsun DOB Müdürlüğünde görev yapan personelin yemek ihtiyacının karşılanması için kantinde düzenleme yapılmıştır.

        5)     Atölyeler de dahil olmak üzere tüm çalışma mekanlarında 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında yasa gereği zorunlu olarak sürekli denetim ve eğitim uygulanacaktır.

        6)     2016 yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul tutanağının kurumun web sitesinde yayımlanarak ayrıca İl Müdürlüklerince panolarında ilan edilerek duyurulması.

7)     Müdürlükler bünyesinde çözümlenmesi mümkün olan konuların Genel Müdürlükte her yıl Kasım ve Nisan aylarında yapılan Kurum İdari Kurul toplantısından 1 ay önce Müdürlük Kurum İdari Kurullarında görüşülerek sonuçları ile birlikte Genel Müdürlüğe ve yetkili sendikaya bildirilmesi.

 

Mutabakat Metnini Ek Dosyalardan İndir

 

 

Kategori HUKUK / MEVZUAT

2016 YILI 1. DÖNEM KÜLTÜR SANAT SEN İLE DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN KURUM İDARİ KURULU MUTABAKAT METNİ

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu, işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı V. Başkan M.Cemal COŞKUN, raportör üye Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri EKİCİ ile KESK Kültür Sanat-Sen’i temsilen Kurul Başkan V. Sendika Genel Başkanı Yavuz DEMİRKAYA ve üye Alper TAZEBAŞ’ın katılımlarıyla 22.04.2016 günü saat 14:30’da toplanmış olup, önceden belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda görüşülmeye geçilmiştir.

 

A- ÇALIŞMA ESASLARI:

1-  İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Yeni Bosna Atölyelerinin çalışma alanlarında bulunduğu belirtilen kameraların emsal Danıştay ilamında ifade edilen gerekçelere istinaden kaldırılması hususunda İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne yazı yazılması,

2-  Salon Tahsislerinde görevlendirilen personele tahsis yapılan kişi veya kurumlarca ödenen ücretin 110,00 TL.ye çıkarılması hususunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü emsal gösterilerek sendika tarafından talepte bulunulduğu, bu konuda taraflarca mutabakata varılmış ise de, işveren tarafından konu ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme yapıldığı ve yönergede değişiklik yapılacağı gerekçeleriyle artışın uygulanamadığı belirtilmiş olup, 2016-2017 sezonundan itibaren ilgili hükmün uygulanması konusunda işveren ve sendika tarafından gerekli çalışmaların ve yazışmaların yapılması, 

3- Türkiye genelindeki Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerine bağlı idari bina, sahne ve atölyelerde çalışma koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi hususunda işveren tarafından gerekli tespitlerin yapılarak, varsa eksik hususların giderilmesi,

4- İstanbul Yenibosna Atölyelerindeki yemekhaneye havalandırma yapılması için Müdürlüğe yazı yazılmasına,

5- Van depreminden sonra oluşan hasar nedeniyle kullanıma kapatılan ve Mayıs 2016 tarihinde hizmete açılması planlanan Van Devlet Tiyatrosu binasının 2016-2017 sezonunda faaliyete başlaması için işveren tarafından gerekli çalışmaların yapılması, 

 

B- SENDİKAL HAKLAR:

1- Bölge Müdürlüklerinde yetkili sendikaya temsilcilik odası, ilan panosu, dâhili telefon ve internet sağlanması,

2- Oy birliği ile karar altına alınan 2016 Yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul Tutanağının;

a) Genel Müdürlükçe tüm ilgili birimlere gönderilerek kurul panolarında duyurulması ve kurumun resmi web sitesinde yayınlanması,

b) Kurum İdari Kurulunda karar altına alınmış taleplerin ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğinin periyodik olarak işveren tarafından denetlenmesi,

Hususlarında taraflarca mutabakata varılmış olup, iş bu tutanak bir nüshası işverene, bir nüshası da sendikaya verilmek üzere 2 nüsha halinde hazırlanarak imzalanmıştır.

Mutabakat Metnini Ek Dosyalardan İndir.

 

 

         

 

 

                                    

Kategori HUKUK / MEVZUAT

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu, işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı V. Başkan M.Cemal COŞKUN, raportör üye Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri EKİCİ ile KESK Kültür Sanat-Sen’i temsilen Kurul Başkan V. Sendika Genel Başkanı Yavuz DEMİRKAYA ve üye Alper TAZEBAŞ’ın katılımlarıyla 29.12.2015 günü saat 14:00’te toplanmış olup, önceden belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda görüşülmeye geçilmiştir.

 

 

Kurum İdari kurulu Mutabakat metni ektedir.

Kategori GENEL MERKEZDEN

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu,işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı V.Başkan M.Cemal COŞKUN,raportör üye Hukuk Müşaviri Av.Ahmet Nuri EKİCİ ile KESK kültür Sanat-Sen'i temsilen kurul Başkan vekili Sendika Genel Başkanı Yavuz DEMİRKAYA ve  üye sendika merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper TAZEBAŞ'ın katılımları ile 25.06.2015 günü saat 14:00'te toplanmış önceden belirlenmiş olan gündem maddeleri görüşmelere geçmişlerdir.alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

 

DT KİK tutanağı (2 Sayfa)

Kategori HUKUK / MEVZUAT
Sayfa 1 / 4