Salı, 29 Kasım 2016 07:07

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI ( Şef, Memur) Özel

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen memur ve şef kadroları için Ankara’da görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamının 15/11/2016  tarih ve 203174 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. Başvuracak personelimizden yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaklardır. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yerler ile tarihleri ilgililere Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

 Bakanlığımızca yapılan sınavların başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava katılmak isteyen personelimiz http://intranet sitemizin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak başvurularını gerçekleştirecektir. Personelimizin sorunla karşılaşmamaları açısından, gerekli işlemleri yapmadan önce, aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 05/12/2016 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 19/12/2016 Pazartesi günü saat 17:00’da kapanacaktır. Bu tarih ve saatten sonra sistem açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Durumları, ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelin, 19/12/2016 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Bakanlığımızın kurum içi intranet sitesindeki ilgili link ile giriş yaparak aynı sayfada yer alan kılavuzda belirtilen şekilde başvurusunu yapıp “Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu” çıktısını alarak ekleri ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda yapılmadan gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları, birim amirlerince bir yazı ekinde, son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek, askerlik görevini yapanların askerlik görevine başlayış ve terhis tarihleri de yazılacaktır. Ayrıca, ilgili personelin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan bölümlerin tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları, sınava başvurulacak unvan için ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yukarıda belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.                                       

Ancak, Bakanlığımız taşra birimlerinde görevli personelin başvuruları; o yerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, belirtilen süre içinde gönderilecektir.

Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Dairesi Başkanlığınca da incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği ilgililere Sınav Başvuru Sistemi aracılığıyla bildirilecektir.               

Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen tüm personel, Bakanlık tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde bildirilecek, görevde yükselme yazılı sınavına alınacaktır.

Görevde yükselme (Şef) yazılı sınav konuları;

1) T.C. Anayasası; (a) Genel Esaslar, (b) Temel Haklar ve Ödevler,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) Türkçe Dil Bilgisi,

4) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

5) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

8) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

9) Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

10) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

11) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

12) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

13) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,  

Görevde yükselme (Memur) yazılı sınav konuları;

1) T.C. Anayasası; (a) Genel Esaslar, (b) Temel Haklar ve Ödevler,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) Türkçe Dil Bilgisi,

4) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

5) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

8) Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan alınması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Görevde yükselme sözlü sınavı ise;

  1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
  4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  5. Genel kültür ve genel yetenek,
  6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konuları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilecektir.      

Buna göre; atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumca uygun görülen yerlere, üç ay içerisinde atanacaklardır. Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, daha üst öğrenimi bitirmiş olan, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.

Adayların intranet aracılığıyla elektronik ortamda doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

Sınavda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılacak ve bu husus tutanakla belirlenecek olup, ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılacaktır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenecektir.

Sınav yapıldıktan sonra yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamayacaktır. 

Sınav Başvuru Şartları ve Kadro Durumu ektedir.

Okunma 1499 defa Son Düzenlenme Salı, 29 Kasım 2016 07:30