Perşembe, 24 Kasım 2016 19:23

NAKLEN ATANAN MEMUR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR? Özel

Naklen atanan memurların yeni görevlerine başlamaları gereken süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, bu sürelere “mehil müddeti” de denilmektedir.Aynı yerdeki bir göreve naklen atanan memurunun göreve başlama süresi

Kurumlarının başka birimlerine veya başka kurumlara naklen atanan memurlar, atandıkları yerin eski görev yerlerinden başka yerde (aynı mahalde) olması durumunda, atama işlemini tebellüğ ettikleri günü izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

Başka yerdeki bir göreve atanan memurunun göreve başlama süresi

Kurumlarının başka birimlerine veya başka kurumlara naklen atanan memurlar, atandıkları yerin eski görev yerlerinden başka yerde (başka mahalde) olması durumunda, atama işlemini tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

Yeni göreve başlamak için tanınan sürenin hesabı

Kurum içi veya kurumlararası naklen atanan memurlara, yeni görevlerine başlamaları için tanınan süreler; 

-Yasal izin kullanırken veya geçici görevdeyken naklen atananlar için, izin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlar.

-Yerlerine gelenlere hesap devri yapmak zorunda olanlar için, devrin sona erdiği tarihte başlar.

-Eski görevlerine devam etmeleri kurumları tarafından yazılı olarak bildirilenler için, yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumları tarafından tebliğ edildiği veya yerlerine atananların geldiği tarihte başlar.

Süresi içinde yeni göreve başlanmaması hali

Kurum içi ya da kurumlar arası naklen atama suretiyle başka yerdeki bir göreve atanan memurlar, süresi içinde yeni görevlerine başlamayanlara, ücret verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Bu sürenin bitmesine rağmen, kabul edilebilir mazereti olmaksızın yeni görevine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılır.

“Aynı yer” ve “başka yer”

Naklen atanan memurun atandığı yerin “aynı yer” veya “başka yer” olması durumuna göre, yeni görevine başlaması gereken süreler de değişmektedir. Bu kavramlara ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmazken, 6245 sayılı Harcırah Kanununda tanımlama yapıldığı görülmektedir.

Harcırah Kanununda, “aynı yer” kavramı “memuriyet mahalli” olarak tarif edilirken, bunun dışındaki yerler ise “başka yer” olarak tanımlanmıştır.

*Aynı yer (memuriyet mahalli): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

*Başka yer: Yukarıda yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder. 

Okunma 4552 defa Son Düzenlenme Perşembe, 24 Kasım 2016 19:36